Prywatność i regulamin

Prywatność

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Witryny.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stworzyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają uniemożliwić udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale weryfikujemy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa uprawniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu urzeczywistniania zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zrealizowania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma także możność do modyfikacji i zaniechania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do zewnętrznych witryn. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób kontrolowane przez serwis Make Transport Easier. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – „Wyślij wiadomość”.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Własność intelektualna
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Strona http://www.maketransporteasier.pl/ działa na zasadach określonych w tymże Regulaminie.
  • Regulamin opisuje rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.maketransporteasier.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Regulamin opisuje rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.maketransporteasier.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Wszyscy Usługobiorcy w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.maketransporteasier.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tegoż Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w tymże Regulaminie funkcjonują przepisy:
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://www.maketransporteasier.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  • USŁUGODAWCA – twórcy witryny.
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony na korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest darmowe.
  • Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas określony i ulega likwidacji z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  • Wymagania techniczne konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którego używa Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do używania Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami zwracając uwagę na poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do implementowania danych zgodnych z prawdą.
  • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.maketransporteasier.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://www.maketransporteasier.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia którejkolwiek części witryny http://www.maketransporteasier.pl/, bez zgody Usługodawcy.Jakiekolwiek użycie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://www.maketransporteasier.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy podpisywane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  • W razie niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zanegowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.